Các dịch vụ Tài chính

Hãy mang theo thẻ bảo hiểm của bạn hoặc xác minh bảo hiểm hiện tại của bạn khi bạn đăng ký dịch vụ. Hầu hết các công ty bảo hiểm hiện nay yêu cầu bệnh nhân để có được sự cho phép trước cho thủ tục tự chọn.

Chính sách thanh toán

Bạn có thể phải trả tiền đặt cọc tại thời điểm nhập học hoặc đăng ký. Số tiền ký quỹ sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại bảo hiểm sức khoẻ của bạn, phạm vi bảo hiểm và thời gian lưu trú ước tính trong bệnh viện hay loại dịch vụ ngoại trú. Các bệnh nhân có bảo hiểm y tế hoàn chỉnh, như được xác minh bởi bệnh viện, sẽ phải thanh toán khoản tiền đồng trả / tiền khấu trừ hoặc tiền đặt cọc. Để biết chi tiết cụ thể về khoản tiền gửi của bạn, vui lòng gọi phòng Tuyển sinh theo số 805/652-5082 hoặc 805/667-2845.

Bệnh nhân Medicare hoặc Bệnh nhân có bảo hiểm khác

Bệnh viện Memorial Community sẽ báo cáo trực tiếp với công ty bảo hiểm của bạn, miễn là bạn có một kế hoạch bảo hiểm chấp nhận được và bạn chỉ định các khoản trợ cấp cho Community Memorial Hospital. Chúng tôi cho phép công ty bảo hiểm 45 ngày kể từ ngày thanh toán để thanh toán phần nợ của họ. Nếu hãng bảo hiểm không thanh toán tài khoản của bạn trong vòng 45 ngày, bệnh viện sẽ yêu cầu bạn thanh toán.

Chính sách Hỗ trợ Tài chính – Tóm tắt Ngôn ngữ Chính thống

TÓM TẮT CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH TẠI COMMUNITY MEMORIAL HEALTH SYSTEM (CMHS)

Community Memorial Hospital và Ojai Valley Memorial Health System cung cấp dịch vụ chăm sóc từ thiện và hỗ trợ tài chính cho những người có nhu cầu chăm sóc sức khỏe và không có bảo hiểm, bảo hiểm dưới mức, không đủ điều kiện hưởng chương trình của chính phủ hoặc không có khả năng chi trả khác, để nhận dịch vụ chăm sóc y tế cần thiết dựa trên tình hình tài chính cá nhân của họ. Hỗ trợ tài chính có thể bao gồm việc xóa toàn bộ chi phí, xóa một phần chi phí, hoặc đưa ra các lựa chọn trả hóa đơn khác cho bệnh nhân.

Để hội đủ điều kiện, bệnh nhân phải là cư dân trong phạm vi dịch vụ được xác định của Community Memorial Health System. Phạm vi này bao gồm các khu vực quanh Camarillo, Ojai, Ventura, Santa Paula và Fillmore.

Nguồn chi trả và khả năng trả hóa đơn của bệnh nhân sẽ được đánh giá khi được sự đồng ý của Luật Sư Tài Chính CMHS. Nhân viên Dịch Vụ Tài Chính cho Bệnh Nhân hoặc người được chỉ định của Community Memorial Health System sẽ hỗ trợ các bệnh nhân hoàn trả từ các chương trình địa phương, tiểu bang và liên bang khi không có nguồn nào khác. Trong trường hợp không có nguồn nào khác của đệ tam nhân, các bệnh nhân/người bảo lãnh sẽ được cung cấp thông tin về Chương Trình Hỗ Trợ Tài Chính.

Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính có thể được hoàn tất vào bất cứ lúc nào, trong suốt quy trình kỳ doanh thu, khi một khoản tiền phải tự trả đến hạn và được chấp nhận (hoặc bệnh nhân/người nộp đơn đã bày tỏ) rằng có khó khăn về tài chính. Quy trình nộp đơn bao gồm điền đơn xin hỗ trợ tài chính và cung cấp các tài liệu xác minh. Sau khi nhận được đơn đã hoàn thiện, thư chấp nhận hoặc không chấp nhận của chương trình sẽ được gửi cho bệnh nhân hoặc người bảo lãnh trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận. Việc Xác minh có thể bao gồm, nhưng không giới hạn trong, hồ sơ hoàn thuế liên bang gần nhất của người nộp đơn và các cùi chi phiếu trả lương của ba tháng mới nhất. Tổng tài sản và/hoặc các bất động sản của người nộp đơn (kiểm tra khả năng tài chính) cũng có thể được sử dụng như một yếu tố quyết định cho việc chấp thuận hỗ trợ tài chính. Các bệnh nhân làm tự do phải gửi một bản kê khai Lời Lỗ để xác minh lợi tức. Các Bệnh Nhân/Người Bảo Lãnh có Tổn Thất Bất Ngờ và Kéo Dài có thể đủ điều kiện hưởng Chương Trình Hỗ Trợ Tài Chính dựa trên các cùi chi phiếu trả lương trong 3 tháng mới nhất (kể cả tháng hiện tại) và/hoặc các tài liệu từ các nguồn như Dịch Vụ Xã Hội, v.v… xác nhận đơn đòi bồi thường do Tổn Thất về Lợi Tức. CMHS có thể yêu cầu bệnh nhân nộp đơn xin hỗ trợ của chính phủ thông qua chương trình Medi-Cal.

Việc xóa và giảm nợ Hỗ Trợ Tài Chính sẽ được dựa trên biểu phí linh hoạt sử dụng Bản Hướng Dẫn cho Người Nghèo Liên Bang Hoa Kỳ hiện hành, lợi tức, bất động sản, số người trong gia đình, nhu cầu y tế và các chi phí khi có thảm họa xảy ra. Hỗ trợ tài chính dao động trong khoảng giữa Biểu Phí Medicare và 100% và có sẵn cho tất cả các bệnh nhân bất kể họ có bảo hiểm y tế hay không.

Chương trình Hỗ Trợ Tài Chính không bao gồm các phẫu thuật Thẩm Mỹ và sẽ được xem xét sự cần thiết về mặt Y Tế. Các bệnh nhân thai sản không bao gồm trong chính sách này vì Medi-cal sẽ hỗ trợ cho những trường hợp đó. Việc hội đủ điều kiện phụ thuộc vào sự hợp tác của bệnh nhân trong quy trình nộp đơn. Không bệnh nhân đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính nào bị tính chi phí nhiều hơn cho việc chăm sóc y tế cần thiết hoặc khẩn cấp so với Số Tiền Tính Phí Thông Thường.

TẢI XÉT VÀ HƯỚNG D INN ▶

Quý vị cũng có thể đến nộp đơn trực tiếp tại 5855 Olivas Park Dr. Ventura, CA 93003, hoặc gọi cho ban dịch vụ khách hàng tại số 805/948-5632 để được giải đáp thắc mắc hoặc để nhận đơn và hướng dẫn miễn phí gửi qua bưu điện.

Bệnh nhân tự chi trả

Community Memorial Hospital có chính sách chiết khấu cho những bệnh nhân không có bảo hiểm. Các khoản phí ước tính sẽ đến hạn “đầy đủ” trước hoặc vào thời điểm cung cấp dịch vụ. Bản kê khai chi phí sẽ được gửi bằng thư khoảng 10 ngày sau ngày dịch vụ. Bất kỳ số dư chưa thanh toán nào sẽ đến hạn trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao kê khai và nợ quá hạn của bạn sau 30 ngày trừ khi đã có thỏa thuận tài chính trước.

Bộ Nhập Liệu có dịch vụ tư vấn về tài chính để giúp bạn thực hiện các nghĩa vụ tài chính của mình. Để biết thông tin, vui lòng gọi cho Bộ phận tiếp nhận từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 4 giờ 30 phút chiều. ở mức 805/652-5082 hoặc 805/667-2845.

TH DOWNA THUẬN TẢI XUỐNG ▶

Hóa đơn của bạn sẽ bao gồm các khoản phí sau đây

Phí Phòng

Bao gồm phòng của bạn, chăm sóc điều dưỡng, các bữa ăn thường xuyên, lanh và giặt ủi, giữ vệ sinh và bảo trì và các dịch vụ quản lý kinh doanh.

Phí Dịch Vụ / Thủ Tục Cá Nhân

Bao gồm các phòng điều hành và phục hồi, các bữa ăn cho người sành ăn, phòng thí nghiệm, thủ tục, liệu pháp vật lý, thuốc men, phương pháp điều trị, nguồn cung cấp và các dịch vụ gây tê.

Khoản phí bị hoãn

Đôi khi, khoản phí không được xử lý kịp thời để được đăng trên bản gốc của bạn. Bạn sẽ được gửi một bản tuyên bố cho khoản phí này phản ánh ngày nhận khoản phí chứ không phải là ngày dịch vụ được cung cấp.

Bộ Nhập Liệu có dịch vụ tư vấn về tài chính để giúp bạn thực hiện các nghĩa vụ tài chính của mình. Để biết thông tin, vui lòng gọi cho Bộ phận tiếp nhận từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 4 giờ 30 phút chiều. ở mức 805/652-5082 hoặc 805/667-2845.

Hóa đơn từ bác sĩ

Bác sĩ không phải là nhân viên hoặc đại lý của CMH hay CMHS.

Bạn sẽ nhận được một hóa đơn riêng từ bác sĩ, chuyên gia gây tê, chuyên gia về X quang, hoặc các chuyên gia khác chăm sóc cho bạn. Vui lòng thực hiện bất kỳ yêu cầu thanh toán trực tiếp cho họ.